bói tên tình yêu

Bói tên tình yêu của bạn và người ấy

Bói tên tình yêu của bạn và người ấy

Bói tên tình yêu của bạn và người ấy Lấy tên của bạn và tên của người ấy mà bỏ đi những chữ giống nhau. Đếm chữ còn lại là bao nhiêu và xem số dưới đây: Ảnh trang trí 1. Quên 2. Lư tưởng (tư tưởng, nhớ nhung) 3. Ghét 4. Lư tưởng (tư tưởng, nhớ nhung) 5. Bạn thân 6. Bạn thân 7. Nghèo 8. Cưới 9. Nồng nàn 10. Bạn 11. Nồng nàn 12. Quên 13. Lư tưởng (tư tưởng, nhớ nhung) 14. Nồng nàn 15. Đau khổ 16. Nồng nàn 17. Nghèo 18. Lư tưởng (tư tưởng, nhớ nhung) 19. Yêu 20. Cưới hỏi Theo TracnghienOnline .